Elenco dei corsi per la insegnante M° Stefano Vailati

Kung Fu Tang Lang Quan - Shuai Jiao, Kung Fu - Shou Bo, Qi Gong Taiji Quan

Kung Fu Tang Lang Quan - Shuai Jiao, Kung Fu - Shou Bo, Qi Gong Taiji Quan